Trình quản lý sở thích quảng cáo

Để làm cho quảng cáo của chúng tôi có liên quan và hữu ích hơn cho bạn, chúng tôi thực hiện các dự đoán có cơ sở về sở thích của bạn dựa trên hoạt động của bạn trên các trang và dịch vụ của Yahoo. Một số quảng cáo chúng tôi hiển thị cho bạn phản ánh những sở thích này. Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, phân tích nội dung giao tiếp cho mục đích quảng cáo và chia sẻ thông tin của bạn với đối tác để khớp dữ liệu và cho các phần gắn thêm sử dụng các công cụ trên trang này. Sự lựa chọn của bạn trong Trình quản lý Sở thích Quảng cáo không ảnh hưởng đến sở thích bạn đã thể hiện công khai cho Yahoo ở nơi khác. Tìm hiểu thêm.

Các Lựa chọn Quảng cáo của bạn

Thiết bị của bạn và bạn

Chúng tôi có thể tùy chỉnh một số quảng cáo dựa trên thông tin mà thiết bị của bạn gửi cho chúng tôi và/hoặc thông tin bạn cung cấp trong quá trình đăng ký. Lựa chọn không tham gia của bạn không được áp dụng đối với việc sử dụng thông tin địa lý hoặc nhân khẩu học sau cho hoạt động nhắm mục tiêu. Dưới đây là thông tin nhận dạng bạn mà chúng tôi có.

Hỗ trợ quảng cáo

Tại Yahoo, chúng tôi tin rằng các quảng cáo của chúng tôi có thể là một phần của trải nghiệm thú vị, đắm chìm và chúng tôi trao quyền cho người dùng để định hình quảng cáo họ nhìn thấy để những quảng cáo này có liên quan nhất có thể thông qua Trình quản lý Sở thích Quảng cáo và cơ chế Phản hồi Quảng cáo của chúng tôi.

Thêm

Thông tin đầu vào khác

Ngoài thông tin được hiển thị ở đây, Yahoo có thể sử dụng thông tin có sẵn công khai hoặc thông tin do đối tác cung cấp để giúp tùy chỉnh một số quảng cáo mà chúng tôi hiển thị cho bạn.

Thêm

Sáng kiến quảng cáo trên mạng

Yahoo là thành viên của Sáng kiến quảng cáo mạng (NAI) tại Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về cách lựa chọn không tham gia các mạng quảng cáo khác.